Logo boost!

Tests voor teamontwikkeling

Teamrollen van Belbin  

Door zicht op uw eigen en andermans teamrol, krijgt het team beter zicht op en begrip voor (de noodzakelijke) verschillende rolpatronen binnen een team. Daarnaast levert deze test een advies gericht op het overschot of juist tekort aan bepaalde rollen, wat betekent dit voor de teamprestaties? Deze test is niet alleen geschikt voor het formeren van teams, maar juist ook voor het herkennen en benoemen van de rollen in een team dat al langer bij elkaar is.

 • Gebaseerd op: Teamrollen van Belbin
 • Doel: verbetert inzicht in en begrip voor de verschillende rollen in een team
 • Resultaat: inzicht in uw eigen en andermans rolpatronen en totaalbalans van alle beschikbare en benodigde rolpatronen in uw team. Advies over mogelijke onbalans in teamrollen.
 • Methodiek: Ieder teamlid vult de vragenlijst over zichzelf in en over minimaal twee andere teamleden
 • Duur: 5 min per ingevulde test

Wil je deze test afnemen? neem dan contact met ons op via boost@.....

 

Roos van Leary     

Het verbeteren van communicatie gaat niet alleen over de inhoud van de boodschap, het gaat (vooral) over de betrekking tussen de verschillende mensen. Met deze test krijgen de teamleden een helder (360graden) zicht op de stijl van communiceren. Daarbij levert deze test een handzame en praktische verbetersuggesties. Een complex onderwerp als communicatie teruggebracht tot makkelijk toepasbare dimensies als wij en ik gedrag en dominant en volgend gedrag.

 • Gebaseerd op de Roos van Leary
 • Doel: Verbeteren van communicatie binnen het team
 • Resultaat: Inzicht in manier van interacteren in het team, volgens uzelf en volgens teamleden. Praktische adviezen om de eigen communicatie te verbeteren
 • Methodiek: Ieder teamlid vult de vragenlijst over zichzelf in en over minimaal twee andere teamleden
 • Duur: 8 min per ingevulde test

 

Team-O-meter      

Voor u weet welk specifiek teamaspect het team moet ontwikkelen om beter samen te werken, is van het belang inzicht te krijgen in welk stadium van ontwikkeling het team zich bevindt. Met deze test krijgt u dit stadium in beeld en ziet u welke teamaspecten (zoals resultaatgerichtheid, communicatie of autonomie) ontwikkeling behoeven teneinde het team te ontwikkelen naar een volgende fase.

 • Gebaseerd op: Van Amelsvoort en Scholtes
 • Doel: Gericht kunnen werken aan teamontwikkeling
 • Resultaat: Een helder overzicht van de ontwikkelingsfase van het team dat concrete aanknopingspunten voor verbetering biedt.
 • Methodiek: Alle teamleden testen het team

Duur: 12 min per ingevulde test

 

Teambuildingsmonitor 

Teambuilding is het uitvoeren van gerichte interventies met als doel het functioneren van de groep te verbeteren. De activiteiten bij teambuilding hebben de vorm van oefeningen, rollenspelen of groepsgesprekken, maar teambuilding is meer dan het “doen van spelletjes”. Het is een systematisch proces voor het ontwikkelen van groepen tot (h)echte teams.

Om gericht te interveniëren kan de teambuildingsmonitor worden gedaan. De teambuildingsmonitor brengt de teamontwikkeling in kaart op 5 niveaus van groepsfunctioneren. Deze niveaus zijn:

-Inhoudsniveau: weet het team welke taken het moet uitvoeren

-Procedureniveau: weet het team volgens welke regels, methoden en werkwijzen het de taken moet uitvoeren

-Interactieniveau: op welke wijze communiceert het team met elkaar

-Bestaansniveau: ondersteunt het team de individuele ontwikkeling van het teamlid

-Contextniveau: is het team goed afgestemd op haar omgeving

 

De Teambuildingsmonitor:

 • Doel: Gericht werken aan teambuilding
 • Resultaat: Inzicht in de ontwikkeling van groepsfunctioneren
 • Methodiek: Ieder teamlid vult de vragenlijst over het team in
 • Duur: 4 min per ingevulde test

 

Teamontwikkelings-fasen volgens Tuckman       

Het teammodel van Bruce Tuckman geeft inzicht in de ontwikkeling van een team in de tijd. Volgens deze psycholoog is het doorlopen van alle fasen in een vaste volgorde van het grootste belang om als team optimaal te functioneren. Volgens Tuckman betekent dit dat een team nooit goed zal presteren zolang ze geen gedragsnormen hebben vastgesteld en gezamenlijke conflicten hebben doorgemaakt.

Volgens zijn model kunnen er vijf stadia in de ontwikkeling van teams worden onderscheiden: 1) de vormfase, 2) de stormfase, 3) de normfase, 4) de prestatiefase en uiteindelijke de 5) afscheidsfase. Deze stadia worden in de praktijk niet altijd strikt na elkaar doorlopen. Veel teams blijven zelfs halverwege steken. Zo worden er bijvoorbeeld gedragsregels en afspraken gemaakt die contraproductief zijn.

Deze test laat zien in welk stadium uw team zit. De afscheidsfase is hierbij buiten beschouwing gelaten omdat in deze fase het project of de samenwerking al zijn voltooid.

 

De vijf fasen van teamontwikkeling volgens Tuckman:

 • Doel: Blootleggen van de ontwikkelingsfase van uw team
 • Gebaseerd op: ontwikkelingsfase van een team volgens Bruce Tuckman
 • Resultaat: Inzicht in teamontwikkeling
 • Methodiek: U vult de test in over uw team
 • Duur: 5 min per ingevulde test

 

Teamwerk: GRPI 

Een team gaat vaak aan de slag als er nog geen volstrekte duidelijkheid is over het einddoel. Vaak is de taak en rolverdeling labiel en regelmatig toevallig tot stand gekomen. Door samen te werken ontdekt men dat, en zal men dat proberen duidelijk te maken. Daardoor zal men ook gaan zien dat men anders moet werken en zal proberen de werkprocessen beter te organiseren. Deze discussies en afspraken zorgen er ook voor dat de interactie tussen mensen, hun betrokkenheid met elkaar en hun persoonlijke relatie wijzigt.

De GRPI kijkt naar de een viertal aspecten die het teamwerk kritisch bevragen: doelen, rollen, processen en interactie. Het creëert bewustwording van de teamleden rond hun individueel functioneren en het functioneren als team. Het is te gebruiken als regelmatig feedbackinstrument, maar ook als evaluatie na een bepaalde activiteit. Het kan vervolgens als ontwikkelinstrument worden gebruikt bij teamtrainingen.

 • Doel: Duidelijkheid en effectiviteit binnen uw team ontwikkelen
 • Resultaat: Inzicht in een viertal aspecten van teamwerk
 • Methodiek: Ieder teamlid vult de vragenlijst over het team in
 • Duur: 4 min per ingevulde test

 

Conflicthantering in het team volgens Thomas-Kilmann         

Een conflict is een situatie waarin twee of meer partijen doelstellingen nastreven of waarden aanhangen die onverenigbaar zijn en daardoor in botsing komen. Deze conflicten kunnen op verschillende manier ontstaan:

 • persoonlijk conflict: een conflict dat in een groep ontstaat omdat een of meerdere mensen elkaar niet mogen
 • effectiviteitsconflict: een conflict dat ontstaat doordat er verschil van mening is over de te behalen groepsdoelen
 • Procedurele conflicten: conflicten die ontstaat doordat er onenigheid is over de te voeren strategie, werkwijzen en methoden.
 • Concurrentie: conflicten die ontstaan doordat iemand zijn eigen doelen nastreeft in plaats van de doelen van het team

Met de Conflicthanteringstest van Thomas-Kilmann komt u er achter op welke wijze u conflicten oplost. Dit kan bijvoorbeeld door middel van forceren, uitpraten, een compromis sluiten, toegeven of uit de weg gaan. Bij elke vorm komt u erachter wat daarin de sterke punten zijn, maar ook de valkuilen en uitdagingen. Met het invullen van deze test wordt ook de Conflict Teambalans in kaart gebracht.

 • Doel: Inzicht in uw stijl van conflicthantering
 • Resultaat: Houvast en inzicht in de valkuilen en uitdagingen
 • Methodiek: Ieder teamlid vult de vragenlijst over zichzelf in en over minimaal twee andere teamleden
 • Duur: 4 min per ingevulde test

 

Teammotivatie     

Motivatie verwijst naar de drive van iemand (of het ontbreken ervan) om bepaalde doelen te bereiken. Met de Teammotivatietest onderzoekt u wat u motiveert in uw baan. Waar hecht u grote waarde aan in uw carrière?

Hierbij wordt onderscheid gemaakt in een vijftal factoren:

-Persoonlijk

-Veiligheid

-Sociaal

-Status en hogerop komen

-Zelfverwezenlijking en ontwikkeling

Motivatietest:

 • Doel: Ontdekken van uw motivaties in uw loopbaan
 • Resultaat: Inzicht in vijf motivatiefactoren
 • Methodiek: Ieder teamlid vult de vragenlijst over zichzelf in en over minimaal twee andere teamleden
 • Duur: 5 min per ingevulde test

 

Teamcompetenties test 

Een competentie is een combinatie van gedrag, vaardigheden en attitudes. Op de werkplek worden onder andere de volgende competenties onderscheiden: vasthoudendheid, flexibel gedrag, initiatief, inzet, ambitie, zelfontwikkeling, integriteit, discipline, organisatieloyaliteit, resultaatgerichtheid et cetera.

Welke competenties zijn voor uw afdeling of organisatie belangrijk?

Met de competentiemanagementtest bepaalt u ze samen met de beleidsbepalers/ keyplayers die u zelf uitkiest. Hierbij wordt er onderscheid gemaakt tussen drie hoofdgroepen met competenties met een onderverdeling in twee subgroepen.

De competentiemanagementtest wordt vaak gedaan als eerste stap in een competentieonderzoek. Wanneer de belangrijkste competenties zijn vastgelegd en gekozen, kunt u een tailormade onderzoek doen voor uw afdeling of organisatie om te onderzoeken hoe het met de gekozen competenties staat.

 • Doel: Inzicht in de benodigde competenties van uw afdeling
 • Resultaat: Input voor verder competentieonderzoek
 • Methodiek: Ieder teamlid vult de vragenlijst over zichzelf in en over minimaal twee andere teamleden

Duur: 4 min per ingevulde test